Rätt att säga upp förhandsavtal vid nybyggnation bostadsrätter?

Skapad: 2008-10-29 10:37:00
Av: Väsenligt högre

Mycket intressant skrivet tidigare i forumet + det som kan läsas under Frågor&Svar här. Jag har gjort lite mer research genom att bla tala med Konsumentvägledningen (Konsumentverket) och Boverket, ska försöka sammanfatta kort det som jag har funnit.

Mitt eget fall är att jag har tecknat ett förhandsavtal med Riksbyggen (betalat ett förskott på 30 tkr) och tecknat ett tillvalsavtal (som ska betalas vid tillträdet). Nu har den ekonomiska planen nyligen godkänts och registrerats av Bolagsverket och det är dags att skriva upplåtelseavtal men eftersom ränteläget har ändrats (sedan förhandsavtalet skrevs och den då framtagna ekonomiska kalkylen) har årsavgiften (månadsavgiften) ökat med ca 10%. Är denna ökning med ca 10% tillräckligt för att kunna frånträda förhandsavtalet? Riksbyggen säger att om jag vill säga upp avtalet kostar det mig förskottsbetalningen och att jag dessutom måste betala för de gjorda tillvalen.

I Bostadsrättslagen (BRL) står det i 5 kap (Förhandsavtal), 8§ (Ett avtals upphörande):
Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag då han fick kännedom om den högre avgiften.

Om detta villkor är uppfyllt gäller dessutom 9§ (Rätt till ersättning):
Om ett förhandsavtal upphör att gälla enligt bestämmelserna i 7 eller 8 §, har förhandstecknaren
1. rätt att få tillbaka belopp som han betalat i förskott jämte ränta enligt 2 § räntelagen (1975:635)
2. rätt till skälig ersättning för sådana kostnader som han med föreningens godkännande åtagit sig för lägenhetens inredning och utformning och som blivit onyttiga för honom.

Det borde således betyda att om avgifterna (årsavgiften och/eller insatsen) är ”väsentligt högre” så har man rätt att säga upp förhandsavtalet och därmed få tillbaka förskottsbetalningen (+ upplupen ränta) + ev utlägg för gjorda tillval (eller att man slipper betala gjorda tillval).

Hur mycket är då ”väsentligt högre” avgifter? Jag har frågat Konsumvägledningen (Konsumentverket) men de vet inte hur det ska definieras eller vad som är ”praxis” och dessutom är frågan för dem relativ ny men intressant. Det verkar inte heller stå något i kommentarerna till förarbetena till lagen hur ”väsentligt högre” ska definieras.

Jag har även talat med Boverket som bla ger ut allmänna råd för ekonomiska planer och bostadsrättsföreningar. Dessa är främst till för att skydda konsumenter som köper bostadsrätt. I den senaste 2007:2 ”Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar” (http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2007/Ekonomiska%20_planer_for_bostadsrattsforeningar.pdf) står det en del om när förändringar av föreningens långsiktiga och löpande finansiering förändras så bör föreningen ta fram en ny ekonomisk plan och detta är för att ge den bostadssökande ett ekonomiskt skydd.

Man talar om ”väsentligt förändrad ekonomisk situation”, vilket i någon mening kan korrelera till ”väsentligt högre” avgifter i BRL. De tjänstemän som jag talade med på Boverket tycker att denna parallell kan vara aktuell och de kände inte heller till något rättsligt prövande av vad som är ”väsentligt högre avgifter” enligt BRL.

På sidan 27 och 28 i de allmänna råden nämns olika sk ekonomiska nyckeltal för föreningen. Om dessa (egentligen det inverterade värdet av nyckeltalen) förändras med 5% eller mer bör en ny ekonomisk plan upprättas. Tex är nyckeltal 3: årlig nettokostnad/summa bostadsrättsarea. I mitt fall har nettokostnaderna för föreningen år 1 ökat från 7,3 mkr till 7,9 mkr medan bostadsrättsarean är oförändrad ca 8400 m2, vilket ger en minskning av det inverterade nyckeltal 3 med ca 8,4%, vilket är mer än 5%. Så om det hade funnits en tidigare registrerad ekonomisk plan borde föreningen upprätta en ny ekonomisk plan eftersom de ekonomiska förhållandena i föreningen har ”ändrats väsentligen”.

I ett för mig okänt bostadsrättsforum på nätet (http://hotpot.se/php/forum4/index.php?clearoff=1) har admin skrivit: ”Vad som menas med att avgifterna blir väsentligt högre än beräknats har inte närmare angivits i lagens förarbeten. En god regel är dock att avgifterna inte bör öka med mer än 10 %. Man skall dock komma ihåg att det vid en domstolsprövning brukar vara samtliga omständigheter som beaktas vilket gör att en sådan här regel ofta måste ses mot en sådan bakgrund.” Vad admin baserar denna ”regel” på står inte.

Andra omständigheter skulle kunna vara en jämförelse med hur hyresmarknaden har utvecklats, dvs hur stora hyreshöjningarna är.

Detta är vad jag funnit. Jag tror att det finns en rimlig chans att kunna häva ett förhandsavtal enligt BRL om månadsavgifterna har höjts väsentligt, däremot kan jag tänka mig att byggbolagen kommer att säga nej och att man då måste vara beredd att driva ärendet vidare rättsligen.

Kommentera gärna med era erfarenheter/kunskaper.
Skapad: 2022-10-21 16:43:58
Av: Ej inloggad

Alltså vi har fått en upphöjning på 44% (nybyggnation) hyra har gått upp från 5900 till 8500.
är det VÄSENTLIGT då ?
undrar om vi kan hävda avtal pga. det. då

insatsen och bostadspris är oförändrad

Svårt att tro men det händer! nu!

Mar3i
Skapad: 2022-10-11 23:35:13
Av: Ej inloggad

Hur går det för er. Bostadsbubblan här igen
Skapad: 2009-02-16 11:56:00
Av: Väsentligt högre

Tack "Väsentligt",

Exakt så ska man tolka trådens innehåll! En anledning varför bostadsrättslagen är utformad som den är, är för att skydda konsumenten/köparen vid den här typen av affärer, vilket är förståeligt eftersom båda parter har ingått ett avtal men där ena parten (säljaren) ändrar på en av de viktigaste parametrarna i avtalet och dessutom är det enbart säljaren som har full insyn i affärsupplägg, ekonomisk plan mm.

Om man nu tycker att en ökning på ca 10-11% av månadsavgiften är en struntsumma kan man ställa det i relation till hur mycket som allmännyttan i Stockholms län fick höja månadshyrorna med 2009, vilket efter tuffa förhandlingar blev ca 2,6-3,0% ökning. Fundera även på hur mycket en ökning av månadsavgiften med ca 500-800 kr påverkar värdet på bostadsrätten negativt, allt annat lika motsvarar det en värdeminskning i storleksordningen flera hundratusen kr, speciellt nu med låga bolåneräntor.
Skapad: 2009-02-15 21:34:00
Av: Väsentligt

Hej Ingo!

Förstår inte hur du resonerar alls. Denna tråd handlar kort och gott om en enda sak, nämligen ordet VÄSENTLIGT. Enligt Bostadsrättslagen får man som köpare hoppa av köpet om avgiften höjs väsentligt. Detta är en trygghet för köparen, en garanti för att man får en vara eller i detta fall en bostadsrätt för ett i förväg överenskommet pris.

Om det hade varit så att skribenterna i denna tråd hoppar av för att det är en dålig affär hade jag förstått ditt inlägg. Men de hoppar av för att de inte får bostadsrätten till det pris eller till den avgift som var överenskommet.

De har tagit i hand på en affär, men byggbolaget har ändrat villkoren. Byggbolagen följer heller inte avsikten med bostadsrättslagen utan väljer att strunta helt i den. Så det är snarare byggbolagens moral som bör ifrågasättas.
Skapad: 2009-02-08 11:27:00
Av: Ingo

Hej.

Intressant läsning i hela tråden. Dock har en del av inläggen fått mig att fundera över hur det är ställt med etil och moral hos somlliga. Nu riktar jag mig till er som är inne på att hoppa av ett tecknat avtal med ex.vis skanska, riksbyggen osv: Har ni funderat på varför ni vill hoppa av?

Är det för att ni inte får erat tidigare boende sålt?
Är det för att ni ser att ni inte får ut det pris ni helst skulle velat ha för den tidigare bostaden?
Är det för att ni inte tror er kunna sälja den lägenhet ni just köpt med en stor vinst omedelbart?

Om ni vänder på situationen och frågar er själva följande: Om ni tecknar ett avtal med en byggare 20090301 om en lght med tillträde 20100901 och marknaden sedan vänder upp ordentligt, dvs 20100301 har efterfrågan ökat så värdet på lght har stigit med 30% - Har byggaren rätt att säga upp avtalet med er utan att ge er någon form av ersättning för att dom kan tjäna mer pengar då?

Att handla med bostäder kan vara ekonomiskt förmånligt, men det finns inga garantier - i synnerhet inte kortsiktigt. Sett på ett längre perspektiv så kan vi konstatera att den bästa formen av sparande helt klart är att lägga pengarna i eget boende.

Men dom senaste årens hysteri på bostadsmarknaden har fått alltför många att tro att dom ska göra enorma klipp i samma stund som avtalet för en ny bostadsrätt tecknas. Alla vill vara med och roffa åt sig en del av vinsten men ingen vill vara med och dela på risken. Att handla med bostäder och fastigheter kortsiktigt är spekulation där risk i förhållande till möjlig vinst ska vägas mot varandra.

Har ni inte skrivit in att ni har rätt att häva köpet om er tidigare bostad inte går att sälja så får ni stå för dom kostnader angivna i det avtal ni tecknat vid ett eventuellt brytande av just det avtalet.

Min förhoppning är att fler tänker igenom sin situation en gång extra innan dom tar i hand på en affär. Vad kan gå fel? Hur påverkar en eventuell färändring mig - har jag råd med det? Detta skulle leda till en mer sansad bostadsmarknad där topparna och salarna sannolikt skulle bli mindre dramatiska.

Lycka till med era framtida affärer.

Skapad: 2009-02-08 05:41:00
Av: Malmö

Jag förstår inte riktigt hur ni tänker. Jag kan förstå att man ska kunna frångå ett ingånget avtal om insatsen avviker ifrån det man har avtalat, men att månadsavgiften ökar, så kan jag inte se att det är en anledning till att man ska kunna hoppa av.

De flesta brf som bildas har räntehöjningar de första åren och 10% är def. inget ovanligt. Marknaden ändras ju konstant och föreningens lån tas ju när de ska betala entreprenören, eg. Skanska / JM eller vem som nu bygger.

Ska man få hoppa av sitt ingångna avtal när man flyttat in och månadsavgiften ökar 3 månader efter man flyttat in? Knappast. Man måste alltid inse att den alltid kommer att gå upp (och ner också förhoppningsvis). Avgiften är ju din del av driften av hela fastigheten...

Hur ska dessa bolag kunna bygga fastigheter om folk kan hoppa av ingångna avtal hur som helst? När man projekterar och gör ekonomiska planer gör man ju det med de förutsättningar man har vid tidpunkten och man försöker titta framåt bäst man kan.

Och precis som Johan säger, du kan inte hoppa av ett förhandsavtal, utan du blir alltid skadeståndskyldig emot brf.
Skapad: 2009-01-29 13:09:00
Av: Missnöjd Skanskakund

Många kommer att drabbas av de vilseledande avtalen. Länk till ny artikel:

http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/soderort_h.html
Skapad: 2009-01-10 21:46:00
Av: Riksbyggen

Hej Angelägen!

Hur har det gått med förhandlingarna med Riksbyggen?

Skapad: 2008-12-15 13:39:00
Av: CS

Nej...föreningen kan inte stämma er, vad som händer är att det blir ett avtalsbrott och för
det ska föreningen ha kompensation.
Det ni kan bli skyldiga föreningen är de kostnader den får för att sälja den lägenhet ni
inte kan köpa (mäklarkostnad och mellanskillnad om priset blir lägre)
Och avgiften för bostaden så länge den står tom.
Hur mycket det kommer att kosta beror på vad lägenheten kommer att säljas för och hur
lång tid det tar (mån.avg tickar ju på)
Sannolikt blir priset betydligt mindre än vad ni skulle gett men miljonbelopp kan
det nog inte bli (?)
Det beror så klart på vad det är för lägenhet...
Det som känns obehagligt i det här är ju just att de som sedan ska sälja (föreningen o mäklaren) inte har något intresse av att anstränga sig för att få ut ett vettigt pris.
Mäklarna idag är ju glada att överhuvud taget få i land en affär så de lär inte förslå föreningen att ha fler visningar för att kanske få upp priset...och föreningen får ut fullpris ändå.
jag har kollat med konsumentrådgivaren om det finns möjlighet att klaga om priset skulle
bli omotiverat lågt -men nej...

Skapad: 2008-12-15 00:54:00
Av: Angelägen

Hej,
jag har skrivit på ett förhandsavtal med Riksbyggen och vill komma i direkt kontakt med andra i samma situation.

Vi har ingen laglig juridisk rätt att häva vårt förhandsavtal. Eftersom vår lägenhet har sjunkigt i värde så får vi inte ett tillräckligt lånelöfte längre. Därför kan vi INTE genomföra köpet av lägenheten. Nu har vi fått ett hävningsavtal som säger att Riksbyggen tar ut en avgift på 20000 kr för att sälja lägenheten. Dessutom blir vi skadeståndsskyldiga till föreningen om vi inte har rätt att hävda förhandsavtalet. Att skriva under detta hävningsavtal är som att skriva under ett "check in blanco". Föreningen kan alltså stämma oss på miljonbelopp. Riksbyggen kan nöjd sitta och titta på medans detta utspelar sig.

Är det någon som vet vad man kan göra ?
Skapad: 2008-12-11 22:41:00
Av: BR ägare lindhagensterrassen 6

Kolla in följande tråd för mer info:

http://www.comboloan.se/forum/forum_post_show.asp?Menu=Forum&postId=2602
Skapad: 2008-12-02 14:24:00
Av: CS

Någon kostnadsbesparing på köpet av den nya bostaden blir det ju inte.
Däremot kan man ju hoppas att förlusten vid försäljningen av den gamla blir mindre om
man kan vänta med den ett par månader.
HOPPAS alltså, det kan ju lika gärna bli så att det blir en större förlust om man väntar.
Skapad: 2008-12-02 12:20:00
Av: Orolig!

Angeånde Skanska!

Om man skjuter på inflyttningsdatum men betalar måndasavg och ränta vad består då själva kostnadsbesparingen för mig som köpare av?
Skapad: 2008-12-01 13:35:00
Av: CS

Jag har frågat Skanska om de har funderat på några lösningar för dem som nu
kan få svårigheter med att tillträda pga av att det inte går att sälja det man ska flytta ut ur.
Nu har de tydligen förstått allvaret i detta och erbjuder ett uppskjutet tillträde mot att man under
tiden betalar månadsavg.o ränta på pengarna.
Alltid något: jag tar hellre några tusen i ränta än tvingas rea bort min gamla bostad för att sedan flytta in i en ny som även den skulle ge en rejäl förlust vid en försäljning...
Det går ju också att under den tiden försöka sälja den nya bostaden, så det ger ju i alla fall
fler möjligheter att ta sig ur knipan.
Skapad: 2008-12-01 13:23:00
Av: CS

Blabla:
jag vill inte så gärna lämna ut den här...men om du inte är lika "blyg" kan vi börja med
att jag får din!
CS
Skapad: 2008-11-29 18:19:00
Av: blabla

CS! Vad har du mailadress, vi måste få kontakt med varandra!
Skapad: 2008-11-28 21:09:00
Av: Riksbyggen

Hej!

Är det någon som har ringt Konsumentverket och hört sig för om de biträdesavtal som någon nämner här på forumet?
Skapad: 2008-11-24 16:18:00
Av: CS

Hej Riksbyggen.
enligt vad andra skriver här är det inte självklart att man får hoppa av för att avg. eller
insatsen höjs. Det förvånade mig, jag reserverade 2006 en lgh som ska vara klar i juni 2009 där insatsen höjdes pga av högre räntkostnader , fick vi erbjudande om att få förskottet åter om vi inte ville fullfölja.
Så därför frågade jag nu Skanska om vad som gäller.
Då svarade de att de gjort en "specialare" i vår förening och att det INTE är så att
man alltid får avstå sin reservation vid en höjning. Måste säga att de avtal de skriver är minst
sagt luddiga...och tydligen kan ändras efter behag.
Skapad: 2008-11-24 09:07:00
Av: Rättsskydd

Hej "Riksbyggen", enligt kundtjänsten på Trygg Hansa så kan man ansöka om "rättsskydd" när 1) det blivit en "prövningsbar tvist", troligtvis när det blir ett mål för Tingsrätten i dessa fall, och 2) "skadeståndsanspråk i anledning av avtalsbrott där kravet är större än 0,5 basbelopp", vilket borde oftast vara fallet eftersom det "bara" är ca 20 tkr. Trygg Hansa nämnde inget om någon "självrisk" eller att man måste betala en viss del själv (under förutsättningarna ovan+mitt tidigare inlägg).
Skapad: 2008-11-22 22:57:00
Av: Riksbyggen

Hej CS och Rättsskydd!

Angående artikeln i Svd så tycker jag inte den sa någoting alls. Framför allt inte hur byggherrarna ställer sig till de som hoppar av för att avgiften har höjts väsentligt.

Rättskyddet brukar ha en klasul som innebär att man får betala en viss % av kostnaderna själv vid en tvist, men Trygg Hansa har inte detta?

Skapad: 2008-11-22 22:57:00
Av: Riksbyggen

Hej CS och Rättsskydd!

Angående artikeln i Svd så tycker jag inte den sa någoting alls. Framför allt inte hur byggherrarna ställer sig till de som hoppar av för att avgiften har höjts väsentligt.

Rättskyddet brukar ha en klasul som innebär att man får betala en viss % av kostnaderna själv vid en tvist, men Trygg Hansa har inte detta?

Skapad: 2008-11-20 15:01:00
Av: Rättsskydd

Ett tips är att ni som eventuellt hamnar i en rättsprocess och tvist kring avtalsbrott, kolla upp er hemförsäkring om ev "rättsskydd". Jag har Trygg Hansa och där finns ett moment som heter "Rättsskydd" och det täcker mina kostnader (advokat) och ev motpartens kostnader vid en ev förlust av tvisten, upp till ca 120 tkr (3 prisbasbelopp).
Skapad: 2008-11-19 22:18:00
Av: CS

Svd skriver idag om en förening där många velat hoppa av
Där kan man få klara besked om vad som gäller.
Det märkliga är bara att det inte redan vid avtalsskrivandet presenteras en
tydlig redogörelse för vad som gäller om man inte fullföljer.
I mina papper från mitt köp hittar jag bara reglerna för om man hoppar av
förhandsavtalet, inte ett ord om vad som händer om man inte kan tillträda.
Det är ju egentligen det som är det riktigt intressanta, det är först då man kan
förlora riktigt mycket pengar. Men tidigare har det ju gått att sälja "på ritning" om
man ångrat sig eller fått nya omständigheter som gjort att man inte kan fullfölja.
När man sedan hittat en köpare har man kunnat få ett tillfälligt lån för att klara att genomföra affären.
Så det här problemet har inte funnits tidigare....
Skapad: 2008-11-13 22:36:00
Av: Ninni

Då är det olika mellan de olika byggbolagen...Jag har just gjort ett återköp så hos HSB går det i alla fall. Sedan vet inte jag om det finns fler "steg" i det här. Jag hade ett förhandsavtal och betalade in 100.000 i samband med att det skrevs. De pengarna riskerar jag att förlora
men vad är det mot den dryga miljon det skulle bli om den lägenhet jag bokade skulle säljas till de priser som är idag... Jag skulle gett 4,3 milj för en trea på 96 kvm. Nu säljs fyror-femmor i grannhusen för 3,5 miljon ! -om de över huvud taget går att sälja...
För precis som Johan skriver får vi som bokat från början stå för förlusten.
Men inte om man hoppar av i det skede som jag gjort.
Skapad: 2008-11-13 12:47:00
Av: Johan

Ninni,
det du skriver stämmer tyvärr inte. Det spelar ingen roll när du hoppar av avtalet. Gör du det före upplåtelseavtalet påstår Skanska att du kommer också att bli skadeståndskyldig med stora belopp.
Under perioden mellan förhandsavtal till upplåtelseavtal får du inte själv sälja lägenheten men det får Skanska om du lämnar tillbaka den då. Och de kan sälja till vilket pris som helst nu och skicka räkningen till dig.
Skapad: 2008-11-06 21:27:00
Av: Riksbyggen

Hej!

Att jag hävt förhandsavtalet innebär tyvärr inte per automatik att Riksbyggen delar min uppfattning om att 11 % är skäl nog att häva avtalet. Det kan mycket väl leda till någon form av tvist. Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om de inte vill häva avtalet utan vill behålla bokningsavgiften och ha betalt för tillvalen.


Skriv gärna en rad om vad din juridiska hjälp kom fram till.

Skapad: 2008-11-05 16:42:00
Av: Ninni

Hoppa av förhandsavtal kan man alltid göra, men det kostar en slant om inte orsaken är
att den som bygger måste höja insatsen.
Den slanten är dock en spottstyver mot vad man kan förlora om man vid tillträdesdagen inte
kan fullfölja köpet.
Jag har just fått veta hur mycket. mellan 500.0000 till en milj !!!!!!!
Har problem med att få min gamla bostad såld, blir den
inte såld kan jag inte köpa den nya och banken ger heller inga brygglån innan man kan visa
upp ett kontrakt på att gamla bostaden är såld.
Kan jag inte fullfölja köpet blir det kontraktsbrott och föreningen kan sedan sälja den bostad
jag skulle köpt för hur lite som helst. Jag har ingen kontroll varken över vilken mäklare som
anlitas eller vilket priset blir. Sedan får jag stå fär mäklararvode och mellanskillnad.
Minst sagt obehagligt....
Så mitt råd till de som tvekar över sin reservation av nyprod. är :är du minsta tveksam till
om du vill ha /kan köpa bostaden
HOPPA AV medan tid är (innan upplåtelseavtalet skrivs) även om det kostar några tusen.
Skapad: 2008-11-03 12:38:00
Av: CS

Om insatsen höjs ska man kunna hoppa av.
Vi fick i våras ett meddelande från Skanska att insatsen skulle bli 100.000 högre än
det belopp som gällde vid tecknandet av förhandsavtalet.
Eftersom lägenheten redan från början var rätt dyr så tog vi chansen att hoppa av och
få tillbaks det erlagda förskottet. Är rätt glad för det idag...
Skapad: 2008-11-03 08:59:00
Av: Väsenligt högre

Hej igen,

"Riksbyggen", låter intressant att du lyckades häva förhandsavtalet! Antar att det var månadsavgiften som höjdes med 11% från den initiala kostnadskalkylen? Jag har inte försökt ännu, utan laddar nu upp med att anlita "juridiskt stöd" innan.

"Danne", för mig låter det märkligt varför inte en höjning av månadsavgiften pga ränteökningar skulle vara giltig enl BRL ovan. De lån som föreningen tar är ju i största grad något som föreningen ansvarar för och kan påverka. Ett alternativ för föreningen till höjning av månadsavgiften är att höja insatserna (vilket allt annat lika minskar lånebehovet i föreningen), men både insatser och månadsavgifter räknas till de "avgifter" som nämns i BRL ovan.
Skapad: 2008-11-01 16:35:00
Av: Freddan

Håller med "Ej jurist" - det står inga sådana förbehåll i lagen när det avser nyproduktion (se texten på sidan: http://www.comboloan.se/fragor_svar/fragor_svar_hoppa_av_nyproduktionen.asp?Menu=Fragor_svar).

Det finns dock ett "undantag" från konsumentens rätt att säga upp förhandsavtalet pga väsentligt ökade månadskostnader - men det gäller bara ombildningar:

5 kap, §8, sista stycket:
"Om en förhandstecknare har biträtt ett beslut om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt enligt 9 kap. 19 §, upphör dock avtalet i de fall som avses i första stycket 3 att gälla endast om det dessutom inte är oskäligt mot föreningen eller medlemmarna att avtalet upphör." Lag (1995:1464).
Skapad: 2008-11-01 16:04:00
Av: Ej jurist

hej Danne!

Var har du fått den informationen ifrån? I lagen står inget om detta.
Skapad: 2008-11-01 12:42:00
Av: Danne

Om avgiften är väsentligt högre har man rätt att frånträda avtalet. Men det gäller enbart om avgiftshöjningen beror på förhållanden som bostadsrättsföreningen kan påverka.

Höjning av omsättningsskatt, andra skatter och räntor ligger utanför den ramen och man kan inte anföra att kompensation för dessa ska ge rätt att häva avtalet.
Skapad: 2008-10-30 22:42:00
Av: Riksbyggen

Hej!

Kommentera gärna hur din "match" med Riksbyggen går, jag har precis hävt min förhandsanmälan då jag fick en ökning på 11 %.

Har du hävt ditt avtal?

Skapad: 2008-10-30 10:57:00
Av: Byggbolagen värsta sorten

Stort tack för denna klara sammanställning. Har varit oss till stor hjälp.